Hệ thống dành cho phụ huynh và học sinh

 • Thông báo

  Thông báo từ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm về các hoạt động hàng ngày

 • Học liệu

  Làm bài tập về nhà, bài kiểm tra. Làm trực tuyến hoặc in ra.

 • Thông tin lớp học

  Theo dõi mọi thông tin lớp học như giáo viên, xe bus, bạn trong lớp, lịch học, ...

 • Trao đổi ý kiến

  Gửi ý kiến phản hồi đến ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm lớp. Tương tác với các phụ huynh khác về vấn đề cần tro đổi.

Đăng nhập